Představujeme se

Základní škola Radomyšl patří mezi školy úplné s 1. - 9. ročníkem. Škola je tvořena základní školou, školní družinou a školní jídelnou. S účinností od 1. 1. 2003 funguje škola jako samostatná příspěvková organizace. V současné době slouží jako spádová škola pro úřad městyse Radomyšl a obecní úřady v Chrášťovicích, Oseku a Velké Turné. K 1. 1. 2022 navštěvuje naši školu celkem 224 dětí v deseti třídách. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Orbis pictus" - svět v obrazech se zaměřením na environmentální výchovu, výuku cizích jazyků, počítačovou gramotnost a sport. Škola dále dává žákům možnosti realizovat se dle svých zájmů v kroužcích, soutěžích pořádaných MŠMT, AŠSK a v dalších aktivitách.

Historie školy

První písemná zmínka o budově školy v Radomyšli pochází z 18. století. Na základě nejstarších dochovaných zpráv lze však usuzovat, že místní johanitští faráři se výuce dětí věnovali již mnohem dříve. Ze 17. století se dochovala jména některých tehdejších učitelů. Kronika zmiňuje taková jména jako Samuel Libertin, Johanes Abner, Vojtěch Holý a mnoho dalších. Tehdejší kantoři se uplatňovali také jako písaři, zpěváci či skladatelé hudby.

V 18. století potřebám školní výuky sloužila dřevěná budova, která se nacházela v čp. 25. Děti z Radomyšle, ale i okolních vesnic jako je Velká Turná a Rojice zde tehdy navštěvovaly jednotřídní farní školu. Z dobových záznamů vyplývá skutečnost, že celá řada bývalých žáků školy v Radomyšli již v 17. století úspěšně pokračovala ve studiích na středních, dokonce i vysokých školách. Jako příklad lze uvést radomyšlského rodáka Tomáše Blažka, který již roku 1602 na pražské jezuitské akademii získal vysokoškolský titul bakaláře. Mnozí další bývalí žáci poté absolvovali studia na gymnáziu v Písku, Českých Budějovicích či Strakonicích. Svým vzděláním a pozdějším povoláním se tak někteří z nich zapsali do širšího národního povědomí.

Na přelomu 18. a 19. století však Radomyšl postihlo několik požárů, které se nevyhnuly ani prostorám místní školy. Stará školní budova vyhořela při rozsáhlém požáru roku 1833. Nějaký čas se poté provizorně vyučovalo v 1. patře nové radnice. V letech 1847-1849 byla prostřednictvím sbírky občanů postavena nová jednopatrová budova na zdejším náměstí. V roce 1875 však velkopřevor Michael Althann nechal postavit novou, tentokráte již kamennou budovu. Pro stavbu nové školy se podařilo získat místo bývalé Čížkovské chalupy naproti radnici. Nová školní budova tehdy navázala na stavbu sousedního Blažkovského gruntu čp. 28 a tím prostor náměstí získal dnešní půdorys. V této budově se vyučovalo až do roku 1973.

V rozmezí let 1968-73 byla v Radomyšli vystavěna současná školní budova. Ke slavnostnímu otevření nové školy došlo 26. ledna roku 1973, pravidelná výuka byla zahájena s účinností od 1. února téhož roku. Školní budova měla již tehdy k dispozici 11 učeben, dále odbornou učebnu fyziky, chemie, přírodopisu a výtvarné výchovy. Budova školy rovněž zahrnovala školní dílnu, cvičnou kuchyni, tělocvičnu a kabinety pro učitele. Nechyběla ani školní družina, jídelna a školní klub. Z toho lze usoudit, že nově vystavěná budova tehdy patřila k nejmodernějším školám v celém kraji.