Tvořivostí a kulturou proti nudě

Díky podpoře z dotačních titulu Jihočeského kraje - Podpora práce s dětmi a mládeží bylo v rámci projektu Tvořivostí a kulturou proti nudě zakoupeno digitální piano, mikrofony vč. stojanů a kabeláže, rytmické nástroje (bubínky, tamburíny, rolničky) a stojany na noty, které budou využívány pro fungování pěveckého sboru pod vedením p. Richarda Semiginovského. Z celkové částky 41.954,- Kč bylo 30.000,- Kč hrazeno z prostředků Jihočeského kraje.

Šablony ZŠ Radomyšl

Základní škola Radomyšl, okres Strakonice je od 1. 9. 2023 zapojena do projektu Šablony OP JAK s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0005871.

My v tom jihočechy nenecháme

Základní škola Radomyšl, okres Strakonice se zúčastnila dotačního programu Jihočeského kraje My v tom jihočechy nenecháme. Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Více informací na https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze. Program byl ukončen k 31.1.2023.

Na koloběžce na dopravním hřišti

Díky podpoře z dotačních titulu Jihočeského kraje - Podpora práce s dětmi a mládeží bylo pro školu zakoupeno 30 ks nových koloběžek určených na přilehlé dopravní hřiště. Z celkové částky 75.000,- Kč bylo 55.000,- Kč hrazeno z prostředků Jihočeského kraje.

Pro koloběžky je připraveno parkování ve sklepních prostorách školy tak, aby byly z dopravního hřiště co možná nejdostupnější.

Modernizace počítačové učebny a výtah

Projekt "Modernizace počítačové učebny a výtah v ZŠ Radomyšl" byl předložen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj.

Projektu, jehož celkové náklady činí 1 544 810,22 Kč, z toho způsobilé náklady 1 513 760,22 Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů,
tj. 1 438 072,20 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany ZŠ Radomyšl zahájena dne 5. 3. 2020, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 12. 2021.

Hlavním předmětem projektu je nákup vybavení do počítačové učebny. To zkvalitní
a zefektivní výuku na ZŠ Radomyšl. Potřebnost modernizace vybavení počítačové učebny vyplývá z absence moderního vybavení k výuce informatiky na ZŠ Radomyšl. Škola chce vést své žáky k profesionálnímu ovládání moderních informačních technologií, které absolventi uplatní zejména na středních školách či v dalším profesním životě.

Kreativní využití vybavení přinese žákům do výuky nové možnosti, menší děti budou moci být vzdělávány v moderně vybavené učebně, což významně podpoří jejich chuť vzdělávat se v oblasti informatiky, starší žáci si navyknou na práci s digitálními technologiemi za pomoci moderního vybavení. Dovednosti, které žáci díky projektu získají, budou jedny z nejvíce oceňovaných dovedností.

Žadatel zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost nejen dotčené učebny,
ale i dalších částí budovy školy. Bude zřízen a instalován výtah pro osobní bezbariérovou přepravu.

Projekt "Modernizace přírodovědné učebny pro výuku chemie a fyziky"

je spolufinancován Evropskou unií.


Přírodovědný kroužek a JčK

Na začátku školního roku 2021/2022 byl odstartován přírodovědný kroužek. Ve spolupráci s Jihočeským krajem byly v rámci dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) pořízeny sady pro výuku optiky v celkově hodnotě 103.034,- Kč.

Šablony podruhé

Pro realizaci projektu škola zvolila následující šablony: Školní asistent - personální podpora ZŠ, tandemová výuka v ZŠ, zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ, klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub a komunikace v cizím jazyce, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve škole, projektový den mimo školu, projektový den v družině, projektový den mimo družinu, vzájemná spolupráce pedagogů ŠD - čtenářská gramotnost a inkluze. Projekt je realizován v období září 2019 - srpen 2021.

Modernizace přírodovědné učebny

Projekt "Modernizace přírodovědné učebny pro výuku chemie a fyziky" byl předložen v rámci 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj.

Projektu, jehož celkové náklady činí 1 795 417,82 Kč, z toho způsobilé náklady 1 687 364,82 Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů, tj. 1 602 996,57 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany ZŠ Radomyšl zahájena dne 16. 11. 2015, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 10. 2020.

V rámci projektu bude vybavena a zmodernizována odborná učebna přírodních věd pro výuku chemie a fyziky. Bude pořízeno vybavení, které nahradí současné nevyhovující vyučovací pomůcky. Provedeny budou také drobné stavební práce a úpravy. V přírodovědné učebně poté bude moci probíhat plnohodnotná a moderní výuka chemie a fyziky. Přírodní vědy a informační technologie jsou dnes zásadní při studiu na střední škole a na trhu práce v České republice i v zahraničí, proto je důležité již od útlého dětství žáky motivovat k jejich studiu a předkládat jim výuku těchto předmětů zajímavou formou. Díky zmodernizované přírodovědné učebně pro výuku chemie a fyziky pak budou žáci moci disponovat kvalitními znalostmi z oblasti přírodních věd i digitálních technologií, které tvoří základnu všeobecného vzdělání a všeobecný přehled důležitý i pro další navazující studium. K učebnám bude zajištěn bezbariérový přístup od vchodu do budovy až k samotné učebně pomocí kompenzační pomůcky - schodolezu. V budově školy bude také bezbariérová toaleta.

Projekt "Modernizace přírodovědné učebny pro výuku chemie a fyziky" je spolufinancován Evropskou unií.